29.10.18

KIEDY OSTATNIO POWIEDZIAŁAŚ SOBIE COŚ MIŁEGO?Jakiś czas temu marka Mary Kay zapro­siła mnie i cztery wspa­niałe dziew­czyny- Agatę z Agata Ma Nosa, Asię z Pięk­ność Dnia, Martę z Make-up Today, Ewe­linę z Pra­cowni Poran­nych Przy­jem­no­ści na trzy­dniowy wypad do Kazi­mie­rza Dol­nego. Pozna­łam tam nie tylko nowości marki, które weszły na miej­sce kul­to­wych pro­duk­tów uwiel­bia­nych przez tysiące kobiet przez 18 lat. Odważny krok, prawda? Wie­cie co? Po tym wyje­ździe zaczę­łam zwra­cać uwagę na jesz­cze jedną, bar­dzo ważną kwestię, ale o tym za chwilę.Pod­czas wyjazdu zwie­dza­ły­śmy uro­czy Kazi­mierz. Nata­lia, która opie­kuje się marką Mary Kay świet­nie wszystko zapla­no­wała. Nie wiem, dla­czego byłam tam dopiero pierw­szy raz. Muszę to nadro­bić. Pół­to­rej godziny drogi od War­szawy, a czas nagle się zatrzy­muje i masz w końcu oka­zję na maksa się zre­lak­so­wać. Zresztą sami zobacz­cie moje rela­cje na #in­sta­story z tego wypadu.

Dru­giego dnia odbyło się spo­tka­nie z Dorotą Cebar­tow­ską– Kra­jową Dyrek­tor Sprze­daży nr 1 w Pol­sce, wul­ka­nem ener­gii. Dorota przed­sta­wiła nam naj­now­sze pro­dukty i poka­zała jak je sto­so­wać. Mary Kay przez wiele lat pra­co­wało nad udo­sko­na­le­niem kul­to­wego zestawu Age Minim­mize 3D™Ti­me­Wi­se®. Prace nad dobo­rem skład­ni­ków trwały latami, aby powstało coś jesz­cze lep­szego. Powiem Wam, że jestem pod ogrom­nym wra­że­niem tej marki- budują naprawdę wspa­niałą spo­łecz­ność i trak­tują pra­cow­ni­ków z wiel­kim sza­cun­kiem, a taką filo­zo­fię zde­cy­do­wa­nie lubię!

Pro­dukty z tej serii można kupić w zesta­wie bądź oddziel­nie. Kosme­tyki skie­ro­wane są do dwóch typów cery- mie­sza­nej i tłu­stej oraz suchej i nor­mal­nej. Ja posia­dam pierw­szą opcję, którą sto­suję od ponad dwóch tygo­dni. Trzy główne zada­nia nowej linii to: ochrona, opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia oraz widoczne rezul­taty prze­ciw­zmarszcz­kowe.

Po 5 tygo­dniach sto­so­wa­nia kobiety przy­znały, że te pro­dukty prze­kro­czyły ich ocze­ki­wa­nia. 8 na 10 kobiet było bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­nych rezul­ta­tami, jakie zoba­czy­ły*!
Poprawa ogól­nego stanu skóry- 89% Skóra odzy­skuje mło­dzień­czy wygląd- 80% Zmniej­szona widocz­ność zmarsz­czek mimicz­nych- 75% Ela­styczna i sprę­ży­sta skóra- 79%


Główne skład­niki zestawu: kap­suł­kowy reswe­ra­trol pozy­ski­wany z rde­stu japoń­skiego. Pomaga w odzy­ska­niu rów­no­mier­nego kolo­rytu, wyka­zuje dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, wspiera natu­ralny pro­ces pro­duk­cji kola­genu.

Wita­mina B3 jest sze­roko znana ze swo­ich roz­ja­śnia­ją­cych wła­ści­wo­ści. Posiada także silne dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­jące.

Pep­tydy opóź­nia­jące pro­cesy sta­rze­nia wspie­rają natu­ralną pro­duk­cję kola­genu i ela­styny, dzięki czemu skóra odzy­skuje mło­dzień­czy blask i dawną sprę­ży­stość.

*Re­zul­taty oparte na pię­cio­ty­go­dnio­wym nie­za­leż­nym bada­niu kon­su­menc­kim, pod­czas któ­rego 214 kobiet sto­so­wało zestaw 3D™Ti­me­Wi­se® dwa razy dzien­nie.

Marmurowy planner Pink Sketch 

Pielęgnacja z Mary Kay krok po kroku

Krok 1

Oczysz­cza­jące Żel/Mleczko 4w1 Age Mini­mize 3D™ Time­Wi­se® cery nor­mal­nej i suchej- posiada mleczną for­mułę oraz zawiera deli­katne dro­binki, które dodat­kowo złusz­czają mar­twy naskó­rek. Usuwa zanie­czysz­cze­nia oraz maki­jaż. Po uży­ciu skóra jest nie­zwy­kle miękka i nie ma uczu­cia ścią­gnię­cia.Krok 2

Prze­ciw­zmarszcz­kowy krem pod Oczy Age Mini­mize 3D™ Time­Wi­se® apli­ku­jemy ser­decz­nym pal­cem, co spra­wia, że nie nadwy­rę­żamy deli­kat­nej i cien­kiej skóry. Krem posiada świetną for­mułę, która bar­dzo szybko się wch­ła­nia, dzięki czemu zaraz po nało­że­niu możemy apli­ko­wać maki­jaż. Korek­tor świet­nie się na nim trzyma. Kosme­tyk sto­su­jemy rano i wie­czo­rem.


Krok 3 

Rewi­ta­li­zu­jący krem na dzień SPF30 Age Minimze 3D™ Time­wi­se® posiada silne dzia­ła­nie nawil­ża­jące i wygła­dza­jące. Nadaje skó­rze mięk­kość i ela­stycz­ność. U mnie spraw­dza się super pod maki­jaż. Ogromny plus za dodat­kową ochronę przed słoń­cem. 

Rege­ne­ru­jący krem na noc Age Mini­mize 3D™Ti­me­Wi­se® ma bogat­szą for­mułę od wariantu na dzień. Wspo­maga natu­ralny pro­ces rege­ne­ra­cji skóry. Przy­wraca odpo­wiedni poziom nawil­że­nia oraz wspo­maga walkę z pro­cesami sta­rze­nia skóry.


Do tego zestawu możemy dołą­czyć jesz­cze serum do twa­rzy. Mary Kay posiada kilka warian­tów w swo­jej ofer­cie. Ja ze swo­jej strony mogę Wam pole­cić Odżyw­cze Seru­m+C Time­Wi­se® oraz płatki z aktywną wita­miną C Time­Wi­se®

Pozy­tyw­nie zasko­czył mnie rów­nież ich bez­tłusz­czowy płyn do dema­ki­jażu oczu, który zmywa nawet wodo­od­porny tusz w bły­ska­wicz­nym tem­pie bez zbęd­nego pocie­ra­nia. Ja sto­suję go także na całą twarz przed myciem twa­rzy za pomocą mleczka. W tej kate­go­rii jest moim nume­rem jeden. Bar­dzo spodo­bał mi się rów­nież Roz­świe­tla­jący Pod­kład w Pły­nie Time­Wi­se®. Robi piękną, zdrową skórę.Kiedy ostatnio powiedziałaś sobie coś miłego?


Tak jak wspo­mi­na­łam, wyjazd otwo­rzył mi oczy na pewne kwe­stie, a to rów­nież za sprawą Doroty. Wycho­dzisz ze spo­tka­nia kosme­tycz­nego, a masz wra­że­nie, że możesz góry prze­no­sić. Ja należę/należałam zde­cy­do­wa­nie do grona ludzi, któ­rzy potra­fią narze­kać i cza­sami lubię pouża­lać się nad sobą (spo­koj­nie wal­czę z tym;). W sumie sama nakrę­cam tę machinę. Wiele razy spoj­rza­łam w lustro i skie­ro­wa­łam ogrom okrop­nych myśli wobec sie­bie. Wieczne nie­za­do­wo­le­nie z figury, a to tu by się przy­dało wię­cej, a tu mniej, a tu wło­sów za mało itd. Też macie wra­że­nie, że cza­sami patrzymy wobec sie­bie zbyt kry­tycz­nie, co odbiera nam całą radość, ener­gię i chęci do dzia­ła­nia? Teraz kiedy na sie­bie spoj­rzę, to trzy razy zasta­no­wię się nad tym, co pomy­ślę;). Jak to mówią „Nie od razu Rzym zbu­do­wano”– to nie jest tak, że teraz patrzę już tylko przez różowe oku­lary, ale w końcu pra­cuję nad sobą. A Ty zasta­nów się, kiedy ostat­nio dałaś sobie kom­ple­ment albo dru­giej kobie­cie? Jesteśmy czę­sto zde­cy­do­wa­nie za skromne. Sama mam pro­blem z przyj­mo­wa­niem kom­ple­mentów. Ile razy na stwier­dze­nie: ”ład­nie wyglą­dasz” odpo­wie­dzia­łam: „No prze­stań”;) zamiast „dzię­kuję”. Teraz zde­cy­do­wa­nie czę­ściej koduję to dru­gie. A Ty? Dla­tego dro­gie Panie, po pro­stu kochajmy sie­bie!

Udostępnij

4 komentarze

  1. Produkty prezentują się bardzo elegancko. Poza tym, podoba mi się pozytywny przekaz tego wpisu. :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Super wpis, kilka produktów już wpisałam sobie na listę zakupów. Dzięki ;)

    OdpowiedzUsuń

Moje lekcje makijażu

Moje lekcje makijażu

Zapisz się na kurs wideo online