13.7.17

KONKURS PANTENE- OPOWIEDZ SWOJĄ WŁOSOWĄ HISTORIĘ

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). 


§ 2. Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest firma Partner of Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01,  zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem jest Autor bloga www.patrycjatyszka.com, zwany dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie Partner of Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Partner of Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.patrycjatyszka.com 

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu www.patrycjatyszka.com (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla obserwatorów bloga www.patrycjatyszka.com 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Zadanie Konkursowe polega na opisaniu swojej jednej włosowej historii. Odpowiedź powinna być umieszczona i przesłana w komentarzu do konkursowego posta na blogu www.patrycjatyszka.com.
5. Konkurs trwa od 13.07.2017 do 27.07.2017, do godz. 23:59.
6. Nagrodami w konkursie jest pięć zestawów kosmetyków Pantene(Odżywki w piance Colour, Moisture, Repair) i Biały Fujifilm Instax Mini 8.
7. Uczestnik/czytelnik może zostawić jeden komentarz pod postem konkursowym. 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich komentarzy Autor Bloga wybierze zwycięzcę oraz wyróżni cztery jego zdaniem najbardziej kreatywne odpowiedzi.
2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście wyboru zwycięzców będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 03.08.2017.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez kontakt e-mail. 
5. Po udzieleniu informacji o wygranej laureat powinien skontaktować się z Autorem bloga poprzez e-mail, nie później jednak niż w terminie do 10.08.2017. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.
6. Treść wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
9. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
11. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych zwycięzców.
12. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
13. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust. 1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.
15. Biorąc udział w konkursie Czytelnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody.

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Moje lekcje makijażu

Moje lekcje makijażu

Zapisz się na kurs wideo online