REGULAMIN KONKURSU BELLISSIMA AUTOMATIC ROTATING CURL BHS3 100

Regulamin konkursu  na blogu www.patrycjatyszka.com  

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

§ 2. Organizatorzy Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest firma PEGASUS ADVERTISING POLAND SP Z O O zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem jest Autor bloga www.patrycjatyszka.com, zwany dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie PEGASUS ADVERTISING POLAND SP Z O O  ®.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest  PEGASUS ADVERTISING POLAND SP Z O O
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.patrycjatyszka.com 


§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu www.patrycjatyszka.com (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fanów bloga Patrycja Tyszka Blog na facebooku. 
3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna być Twoja wymarzona lokówka? Odpowiedź powinna być umieszczona i przesłana w komentarzu do konkursowego posta na blogu www.patrycjatyszka.com.

5. Konkurs trwa od 03.12.2015 do 10.12.2015, do godz. 23:59.
6. Nagrodami w konkursie są produkty marki Bellissima: 3x lokówka BELLISSIMA REVOLUTION RICCI&CURL BHS3 100. 
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Spośród wszystkich komentarzy Autor Bloga wybierze trzy jego zdaniem najbardziej kreatywne odpowiedzi.
2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście wyboru zwycięzców będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 17.12.2015 r.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem.
5. Po wyłonieniu laureat powinien się skontaktować z Autorem bloga poprzez adres e-mail patrycjatyszka@patrycjatyszka.com, nie później jednak niż w terminie do 24.12.2015 r. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.
6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
9. Nagrodami w konkursie są 3 lokówki BELLISSIMA REVOLUTION RICCI&CURL BHS3 100  o wartości ok 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto każda. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
11. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych zwycięzców.
12. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
13. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust. 1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostają własnością Fundatora.
15. Biorąc udział w konkursie Czytelnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody.

No comments

Zostaw komentarz