22.2.19

KOMPAKTOWE, UNIWERSALNE PALETY, KTÓRYMI STWORZYSZ MAKIJAŻ DZIENNY ORAZ WIECZOROWYKocham piękne opa­ko­wa­nia palet, jed­nak cza­sami potrze­buję cze­goś kom­pak­to­wego i lek­kiego. Szcze­gól­nie w podróży. Wtedy naj­le­piej spi­sują się kosme­tyki w kar­to­no­wych ’ubra­niach’. To zde­cy­do­wa­nie naj­bez­piecz­niej­sza opcja. Dzi­siaj mam dla Was trzy palety, które świet­nie spraw­dzą się na co dzień oraz na wie­czorne wyj­ścia. Ide­ały nie tylko w podróży. 


Palety od Urban Decay z serii on the run. Każda na swój spo­sób wyjąt­kowa i róż­no­rodna, aby tra­fić nawet w naj­bar­dziej wyma­ga­jące gusta. Dzi­siaj może­cie je zoba­czyć na zdję­ciach, a swat­che w for­mie krót­kich mate­ria­łów wideo znajdziecie na moim insta­gra­mie, klik. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Nie będę już zanu­dzać, jesz­cze tylko kilka słów o for­mule i prze­cho­dzimy do kon­kre­tów.Paleta zawiera osiem dopa­so­wa­nych odcieni o mato­wym, saty­no­wym, jak i meta­licz­nym wykoń­cze­niu. Cie­nie są niczym masełko. Szcze­gólne brawa dla warian­tów, które wyglą­dają jak spra­so­wane glit­tery. Jak one pięk­nie pre­zen­tują się w kąciku wewnętrz­nym i na środku powieki! Wystar­czy odro­bina. Maki­jaż momen­tal­nie nabiera cha­rak­teru. Cie­niami bar­dzo dobrze się pra­cuje. Zresztą jak w więk­szo­ści palet od Urban Decay. Jakiś czas temu zachwa­la­łam Wam ich wisienkę. Zro­bi­łam nawet maki­jaż z nią w roli głów­nej, klik.


Krótka cha­rak­te­ry­styka każdej z palet

Short­cut- to coś dla fanów czer­wieni i meta­licz­nych róży. Koja­rzy mi się ze star­szą, więk­szą sio­strą– Naked Cherry. No i te ide­alne cze­ko­la­dowe brązy.
Bailout- to naj­bar­dziej spo­kojna wer­sja z całego towa­rzy­stwa. Inspi­ro­wana natu­ral­nymi odcie­niami kakao. Wisienką na torcie jest głęboki, metaliczny fiolet. No i ten cudny glit­ter Pic­kup.
Detour- ten wariant poka­zy­wa­łam Wam wczo­raj na moim insta­story. Kolo­ry­styka inspi­ro­wana jest natu­ral­nymi odcie­niami sienny oraz holo­gra­ficz­nego glit­tera w pięk­nym mor­skim kolo­rze. Dodat­kowo posiada klasyczne brązy, któ­rymi możemy budo­wać maki­jaż oka. 

Palety dostępne są w Per­fu­me­riach Sephora w atrakcyjnej cenie 129 zł za sztukę. Jak na taką pojem­ność i jakość, war­tość jest jak naj­bar­dziej ade­kwatna. Pamię­taj­cie także o czę­stych zniż­kach -20%.

Udostępnij

2 komentarze

Moje lekcje makijażu

Moje lekcje makijażu

Zapisz się na kurs wideo online